ALGEMENE VOORWAARDEN

[breadcrumbs]

ALGEMENE VOORWAARDEN DONATIES – Friends 4 Charity

U doneert aan onderstaande ontvangende partij:

Friends 4 Charity, statutair gevestigd te Gorinchem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 80510493, hierna verder te noemen: Friends 4 Charity.  
Telefoon: 06-16734194  
Email: info@friends4charity.nl

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

1.1.Donatie: Een door de gevende partij aan Friends 4 Charity geschonken.  
1.2. Donatieformulier: Formulier om online een donatie te doen aan Friends 4 Charity.  
1.3. Gevende partij: De natuurlijke- of rechtspersoon die middels iDEAL, of middels een elektronische 
machtiging, via de website van Friends 4 Charity, een donatie doet aan Friends 4 Charity, of zich aanmeldt als 
periodieke donateur.  
1.4 Lidmaatschap: Middels een lidmaatschap, geeft de gever toestemming een maandelijks vooraf 
geselecteerd bedrag af te schrijven door Friends 4 Charity.  
1.5. Statuten: Friends 4 Charity heeft als doel, het steun verlenen aan de meest behoeftigen en allerminst 
bedeelden in het algemeen, maar met name in zowel Nederland als Marokko. 
1.6. Online doneren: Het doneren van geld middels een elektronisch betaalsysteem of via een elektronische 
machtiging via de website van Friends 4 Charity aan Friends 4 Charity.  
1.7. Ontvangende partij: De rechtspersoon Friends 4 Charity die op basis van de overeenkomst een donatie 
ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.  
1.8. Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.  
1.9. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ontvangende partij 
georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt 
van één of meer technieken voor communicatie op afstand.  

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Friends 4 Charity.  
2.2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze algemene voorwaarden.  
2.3. Friends 4 Charity behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen. 

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Friends 4 Charity

3.1. Online donaties komen volledig ten goede aan Friends 4 Charity.  
3.2. Friends 4 Charity is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties, rekening 
houdend met de eventuele wensen van de donateur met betrekking tot specifieke projecten.  
3.3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Friends 4 Charity nadat het gedoneerde bedrag op 
de bankrekening van Friends 4 Charity is bijgeschreven.  
3.4. Aansprakelijkheid: Friends 4 Charity aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de 
gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Stichting 
Friends 4 Charity voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de 
gevende partij aan Friends 4 Charity.  

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Friends 4 Charity

4.1. De gevende partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de voortgang van de projecten van 
Friends 4 Charity.  

Artikel 5. Plichten Friends 4 Charity

5.1. Friends 4 Charity verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.  
5.2. Friends 4 Charity neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de 
communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor 
een veilige website. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Friends 4 Charity aanvaardt geen 
aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.  
5.3. Alle personen die namens Friends 4 Charity bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen 
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens. 

Artikel 6. Plichten gevende partij  

6.1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. 
Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;  
6.2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie of een online aanmelding als vaste 
donateur alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;  
6.3. Voor zover vereist, geeft de gevende partij zijn correcte identiteitsgegevens op.  
6.4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en 
waarover hij/zij zeggenschap heeft.  

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens 

7.1. Friends 4 Charity verwerkt de door de gevende partij aan Friends 4 Charity verstrekte persoonsgegevens in 

overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het 
bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.  
7.2. Deze persoonsgegevens worden door Friends 4 Charity verwerkt ten behoeve van het aangaan van 
donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het informeren over 
de voortgang van de projecten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.  
7.3. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Friends 4 Charity geregistreerde gegevens juist 
zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de 
geregistreerde gegevens.

Artikel 8. Slotbepalingen
8.1. De disclaimer en het privacy statement die Friends 4 Charity hanteert zijn onverkort van toepassing.  
8.2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.